Međunarodna vozačka dozvola

05.12.2013 u 22:59

Izdaje se vozačima koji imaju vozačku dozvolu izdatu u BiH, na njihov zahtjev

Međunarodna vozačka dozvola potrebna je kada se vozilom putuje u zemlje koje nisu potpisnice Bečke konvencije, a preporučuje se u svim zemljama kamo se putuje, radi izbjegavanja nesporazuma sa lokalnom policijom. Za dobijanje međunarodne vozačke dozvole uz zahtjev, koji se dobije u AMD, potrebno je predočiti nacionalnu vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasos i dvije fotografije. Međunarodna vozačka dozvola važi 2 godine od dana izdavanja, ukoliko rok važenja nacionalne dozvole nije kraći od 2 godine. Ukoliko je taj rok kraći, MVD važi do isteka nacionalne dozvole.

Cijena dozvole je 30,00 KM.

Izvor: http://www.ams-rs.com/